Regulamin konkursu „metamorfoza”

Regulamin KONKURSU „METAMORFOZA”

REGULAMIN KONKURSU “Metamorfoza”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „METAMORFOZA” jest MEDICINE CLINIC SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Graniczna 60, 05-410 Józefów, zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949979 NIP 7831850472, REGON 52108403100000, Dane kontaktowe: tel. 605500007, www.medicineclinic.pl, zwana dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Serwisy facebook.com oraz instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu. Facebook i Instagram są znakami towarowymi, zastrzeżonymi przez Facebook, Inc. oraz Instagram, Inc.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na wykorzystanie wizerunku w momencie realizowania nagrody oraz posiadanie konta w serwisie Facebook.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Konkurs trwa od 22 kwietnia do 30 września 2024, do godz. 23:59.
5. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6 maja 2024.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 maja 2024. Organizator powiadomi
zwycięzcę Konkursu o wygranej drogą wiadomości prywatnej.
7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook, znajdującym się pod adresem: oraz Instagram, znajdującym się pod adresem:

ZADANIE KONKURSOWE

W metamorfozie uczestniczyć mogą wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
1. W metamorfozie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, W celu uczestniczenia w akcji metamorfoza należy:
1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Polubić profil na portalu Facebooku lub/i zaobserwować profil na Instagramie
3. Polubić oraz udostępnić post na profilu Facebook lub/i Instagram.
4. Oznaczyć dwie osoby i napisać dlaczego chce się wziąć udział w akcji.
5. Wysłać zgłoszenie wraz ze zdjęciem twarzy i oczu na adres mailowy:
jozefow@medicineclinic.pl
6. Wyrazić zgodę na publikację wizerunku.
1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. Nie można wysłać kilku zgłoszeń.
1. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca.
1. Najciekawsze zgłoszenie zostanie wybrane przez komisję konkursową, składającą się z zespołu specjalistów kliniki.
1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru
nagrody drogą wiadomości prywatnej.
1. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

NAGRODA

1. Nagrodami w akcji metamorfoza jest wykonanie przez Organizatora dla zwycięzcy, zabiegów z zakresu: plastyki powiek górnych, jeden zabieg z zakresu medycyny estetycznej oraz zabieg pielęgnacyjny twarzy.
2. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody.
3. Od Zwycięzcy Konkursu zostanie pobrany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawu o PIT.).
4. Realizacja nagrody rozpocznie się z dniem konsultacji holistycznej, w terminie ustalonym ze Zwycięzcą Konkursu. Kolejne etapy metamorfozy będą realizowane w terminach, ustalonych ze Zwycięzcą.
5. Realizacja konsultacji holistycznej oraz metamorfozy odbędzie się w Klinice
zlokalizowanej na ul. ul. Graniczna 60, 05-410 Józefów.
6. Potwierdzenie chęci udziału w metamorfozie oraz ustalenie terminu wizyty
holistycznej odbędzie się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024. Po tym czasie nagroda traci ważność.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem: próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych kont w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram i wysyłanie za ich pomocą zgłoszeń, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI KONKURSU

1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursu oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.
2. Do kompetencji Komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie
wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby
weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na zdyskwalifikowani odpowiedzi, które:
a) nie są związane z Konkursem,
b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem,
c) nie spełniają wszystkich warunków Konkursu.
2. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie Zwycięzcy Konkursu.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub
rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres:
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie
reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs “Metamorfoza” –
reklamacja).
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA DANYCH
W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych.
Oznacza to, że: MEDICINE CLINIC SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Graniczna
60, 05-410 Józefów, zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949979
NIP 7831850472, REGON 52108403100000 odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji Konkursu, na podstawie:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE. Realizacji konkursu „Metamorfoza” w serwisie internetowym Facebook oraz Instagram art. 6
ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE;

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym przeprowadzenia metamorfozy i zakończenia jej realizacji oraz ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACHODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:
osoby wykonujące zawód medyczny, w celu oceny stanu zdrowia uczestnika,
komisja konkursowa;
upoważnieni pracownicy Administratora danych;
Inspektor Ochrony Danych;
Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie
elektronicznej;
Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH
W związku z organizacją konkursu będziemy przetwarzać następujące Państwa dane:
Dane osobowe podawane obowiązkowo (na podstawie art. 9 ust 2 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE):
– Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– numer telefonu
– Data urodzenia

– wizerunek

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach
prawnych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE
W związku z realizacją konkursu Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl
Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

MASZ PYTANIA – UMÓW KONSULTACJĘ

+48 605 500 007 | ul. Graniczna 60, 05-410 Józefów

SKONTAKTUJ SIĘ